วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมายของระบบสารสนเทศ

แผนการจัดการเรียนรู้ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี              วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รหัสวิชา ง 31101                                                                 ระดับชั้น มัธยมศึกษาที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ                                        จำนวน 6 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมายของระบบสารสนเทศ                จำนวน 2 ชั่วโมง
ชั้น ม.4/1 วัน อังคาร ที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558  คาบที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง
ผู้สอน  นายเตชาวิทย์ พาณิชกิจการกุล                                                                             
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู2  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
 


1. สาระสำคัญ
ระบบสารสนเทศ เป็นกระบวนการรวบรวม บันทึก ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ และเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อใช้ในการวางแผน การทำงาน และการตัดสินใจ โดยมีกระบวนการทำงานด้วยการนำข้อมูลเข้า การประมวลผลข้อมูล การแสดงผล และการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งสามารถศึกษาได้จากตัวอย่างระบบสารสนเทศ โดยระบบสารสนเทศที่ดีจะต้องเชื่อถือได้ เข้าใจง่าย ทันต่อเวลา คุ้มราคา ตรวจสอบได้ ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการ สะดวกในการเข้าถึง และปลอดภัย

2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
           มาตรฐาน  ง  3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้การสื่อสารแก้ปัญหาการทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และมีคุณธรรม
            ง 3.1 ม.4/1 อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (K-P-A)
3.1 นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของระบบสารสนเทศ (K)
3.2 นักเรียนสามรถอธิบายวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ (K)
3.3 นักเรียนสามารถสร้างแผนผังความหมายของระบบสารสนเทศ (P)
3.4 นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่สั่งและส่งงานได้ทันตามที่กำหนด (A)
3.5 นักเรียนใฝ่เรียนรู้ (A)
3.6 นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน (A)

4. สาระการเรียนรู้
          4.1 ความหมายของระบบสารสนเทศ
         
5. กิจกรรมการเรียนรู้
5.1  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
5.1.1 นักเรียนกล่าวสวัสดี ครูผู้สอน ครูผู้สอนให้นักเรียน นั่งสมาธิก่อนเรียน 5 นาที
               5.1.2 ครูผู้สอนทำการสำรวจรายชื่อนักเรียนก่อนเรียนในชั่วโมง
     5.1.3 ครูผู้สอนแจกแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ความหมายของระบบสารสนเทศ  
     5.1.4 ครูผู้สอนถามนักเรียนว่ารู้จัก ความหมายของระบบสารสนเทศ ไหม
5.2 ขั้นสอน
               5.2.1 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ความหมายของระบบสารสนเทศ จำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
     5.2.2 ครูผู้สอนแจกใบความรูที่ 1 เรื่อง ความหมายของระบบสารสนเทศ  
     5.2.3 ครูผู้สอนแจก ใบงานที่ 1 เรื่อง ความหมายของระบบสารสนเทศ    
               5.2.4 นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ให้นักเรียนเขียนการใช้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในชีวิตประจำวันมากลุ่มละ 10 อย่าง จากนั้นบันทึกผลเป็นตาราง
     5.2.5 นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อหาในใบความรูที่ 1 เรื่อง ความหมายของระบบสารสนเทศ              5.2.6 ครูผู้สอนสุ่มกลุ่มนำเสนอผลสรุป การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
               5.2.7 ครูผู้สอนให้นักเรียนแต่ละคนยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศที่เคยปฏิบัติ และกิจวัตรประจำวันที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เขียนบันทึกลงในใบงานที่ 1 เรื่อง ความหมายของระบบสารสนเทศ        
          5.3 ขั้นสรุป
               5.3.1 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปในหัวข้อเรื่อง ความหมายของระบบสารสนเทศ
               5.3.2 ครูประเมินผลชิ้นงานและภาระงานที่กำหนดให้นักเรียนทำในขั้นสอน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน
                  
6. นวัตกรรมการศึกษา
          6.1 สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
               6.1.1 ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมายของระบบสารสนเทศ 
               6.1.2 ใบงานที่ 1 เรื่อง ความหมายของระบบสารสนเทศ
               6.1.3 แบบทดสอบที่ 1 เรื่อง ความหมายของระบบสารสนเทศ         

          6.2 แหล่งเรียนรู้         
               6.2.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
               6.2.3 สไลด์ประกอบการสอน

7.  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
วิธีวัดผล
เครื่องมือวัดผล
เกณฑ์การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ 2
เกณฑ์การให้คะแนน
     ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ                  ให้       4       คะแนน
     ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง                        ให้       3       คะแนน
     ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง                         ให้       2       คะแนน
     ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง                        ให้       1       คะแนน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18-20
ดีมาก
14-17
ดี
10-13
พอใช้
ต่ำกว่า 10
ปรับปรุง

แบบประเมินพฤติกรรมทางการเรียนของนักเรียน  ชั้น ม.4/1
ที่
ชื่อ สกุล
ของผู้รับการประเมิน

ความมีวินัย

การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ความมีน้ำใจ
การร่วมมือในการทำงานส่วนรวม
รวม
20
คะแนน
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
1
นายธวัช ศรีพันนา

2
นายธรรมสิงห์ ยัดสูงเนิน

3
นายภูวนาท อิทพุธ

4
นายภูษิต หัสดร

5
นายศิริพงษ์ ภูจอมเดือน

6
นายอภิชาติชัย ภูแย้ม

7
นายเอกรัฐ ภูเกิดพิมพ์

8
นางสาวเจนจิรา ภูแดนไกล

9
นางสาวฉัตรพร ภูชัยแสง

10
นางสาวสุภิตา ภูภักดี

11
นางสาวอรอุมา ภูบำรุง

12
นางสาวอังคณา ภูจอมแก้ว

13
นางสาววิกานดา ศรีชมภู

14
นางสาวสิรินารถ บุญจันทร์

15
นางสาวกนกทิพย์ พิศพรม

16
นางสาวจิราวัลย์ เฉิดละออ

17
นางสาวปริตญา พลบุบผา

18
นางสาวศศิกานต์ น้อยคำภา

19
นางสาวเบ็ญจพร กองคำ

20
 นางสาวเบ็ญจวรรณ์ เทียบปัด

21
นางสาวชลดา ภูบังดาว

22
นางสาวรติมา แจ่มเพ็ง

23
นางสาวรัญชิดา พิลาแดง

24
นางสาวสุนิดา ภูก้านก่อง

25
นายวันเฉลิม สินทลม

เกณฑ์การให้คะแนน
     ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ                  ให้       4       คะแนน
     ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง                        ให้       3       คะแนน
     ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง                         ให้       2       คะแนน
     ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง                        ให้       1       คะแนน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18-20
ดีมาก
14-17
ดี
10-13
พอใช้
ต่ำกว่า 10
ปรับปรุง
                                                                                          ลงชื่อ.........................................................ผู้ประเมิน                                                                             (นายเตชาวิทย์ พาณิชกิจการกุล)                                                                                17 กรกฎาคม พ.ศ.25588. บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

ปัญหา/อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                     (ลงชื่อ)...................................................ผู้สอน 
                                                             (นายเตชาวิทย์ พาณิชกิจการกุล)

                                                                            

9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของครูพี่เลี้ยง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

                                      (ลงชื่อ)...................................ครูพี่เลี้ยง 
                                                  (นายสุชาติ  ทิพวงค์) 

                                               17 กรกฎาคม พ.ศ.2558